Organizacje Pozarządowe

Trener: 
Sławomir Bieńkowski

Cele szkolenia: zapoznanie słuchaczy z formami występujących w Polsce instytucji pozarządowych, możliwościach ich tworzenia i działania oraz pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności.

Słuchacze: Osoby zainteresowane utworzeniem instytucji pozarządowej lub działające w strukturze takiej organizacji i mające trudności w prowadzeniu jej działalności.

Forma szkolenia: Wykład prowadzony w trybie interaktywnym, ilustrowany rzeczywistymi przykładami z praktyki gospodarczej, uzupełniony ćwiczeniami warsztatowymi.

Wykładowcy: Doradcy gospodarczy i praktycy działalności gospodarczej, a jednocześnie wykładowcy akademiccy umiejący połączyć teorię z praktyką oraz wysokiej klasy specjaliści branżowi i przedstawiciele przedsiębiorstw a także instytucji i organizacji funkcjonujących w dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia.

Program ramowy:

 1. Definicje i podstawowe pojęcia dotyczące instytucji pozarządowych
 2. Miejsce instytucji pozarządowych w strukturze społeczno-gospodarczej kraju
 3. Typy instytucji pozarządowych
 4. Jak założyć instytucję pozarządową
 5. Dokumenty założycielskie
 6. Pola działania poszczególnych typów instytucji pozarządowych
 7. Wewnętrzne struktury organizacyjne
 8. Struktury organizacyjne krajowe i międzynarodowe
 9. Metody pozyskiwania środków finansowych na działania instytucji pozarządowych
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez instytucje pozarządowe
 11. Zarządzanie instytucjami pozarządowymi
 12. Współpraca z uczestnikami instytucji pozarządowych
 13. Aktywizowanie do działania w ramach instytucji pozarządowych
 14. Pozyskiwanie nowych członków
 15. Współpraca z innymi organizacjami i strukturami

Czas trwania: Szkolenie trwa od 1 do 5 dni szkoleniowych, może być zorganizowane w formie stacjonarnej (z oderwaniem od pracy), półstacjonarnej (weekendowej) lub wieczorowej. W zależności od specyfiki potrzeb grupy szkolonej precyzowany będzie rozkład zajęć i dobór wykładowców.
Cena: Kalkulowana indywidualnie, zależnie od liczby słuchaczy i miejsca prowadzenia zajęć oraz ich formy.