Analiza SWOT w Praktyce

Trener: 
Sławomir Bieńkowski

Cele szkolenia: Przedstawienie słuchaczom celu wykonywania analizy SWOT, charakterystyka metod diagnozowania silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, pokazanie sposobów niwelowania stron słabych.

Słuchacze: Osoby prowadzące działalność gospodarczą, menedżerowie.

Forma szkolenia: Wykład prowadzony w trybie interaktywnym, ilustrowany rzeczywistymi przykładami z praktyki gospodarczej, uzupełniony ćwiczeniami warsztatowymi.

Wykładowcy: Doradcy gospodarczy i praktycy działalności gospodarczej, a jednocześnie wykładowcy akademiccy umiejący połączyć teorię z praktyką oraz wysokiej klasy specjaliści branżowi i przedstawiciele przedsiębiorstw a także instytucji i organizacji funkcjonujących w dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia.

Program ramowy:

 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa jako organizacji
 2. Analiza SWOT jako narzędzie identyfikacji zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa
 3. Metody prognozowania w praktyce menedżera
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach niestabilnych
 5. Jakość jako stymulator rozwoju przedsiębiorstwa
 6. Innowacje w przedsiębiorstwie jako źródło przewag konkurencyjnych
 7. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 8. Aspekty społeczne konkurowania w warunkach wolnego rynku
 9. Działanie metodyczne czy spontaniczne
 10. Konsulting zewnętrzny i wewnętrzny
 11. Zespoły zadaniowe
 12. Rola nastawienia pracowników do funkcjonowania przedsiębiorstwa
 13. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu społecznego
 14. Zależność metod działania od wielkości przedsiębiorstwa
 15. Zależność metod działania od charakteru przedsiębiorstwa

Czas trwania: Szkolenie trwa od 1 do 5 dni szkoleniowych, może być zorganizowane w formie stacjonarnej (z oderwaniem od pracy), półstacjonarnej (weekendowej) lub wieczorowej. W zależności od specyfiki potrzeb grupy szkolonej precyzowany będzie rozkład zajęć i dobór wykładowców.

Cena: Kalkulowana indywidualnie, zależnie od liczby słuchaczy i miejsca prowadzenia zajęć oraz ich formy.